Dataskyddspolicy och bokningsvillkor

Bokningsvillkor

Vi följer Utbildningsföretagen Almegas rekommendationer för av och ombokning av enskilda deltagare på våra öppna kurser.

Anmälan är bindande för deltagarens företag så snart Mindset accepterat bokningen och skickat bekräftelse att deltagaren antagits på kursen. Avbokning ska alltid ske skriftligt. Vid avbokning 4 – 2 veckor före kursstart ska beställaren ersätta utbildningsföretaget med 50% av kursavgiften. Vid avbokning 2 – 0 veckor före kursstart ska beställaren ersätta utbildningsföretaget med 100% av kursavgiften. Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan i samma företag efter samråd med utbildningsföretaget.

Utbildningsföretaget har rätt att ställa in en kurs varvid alla eventuellt inbetalda avgifter återbetalas. Ersättningar därutöver utbetalas ej. Utbildningsföretaget fakturerar kursavgiften före kursstart. Fastställt vid Utbildningsföretagens Förenings, numera Utbildningsföretagen Almegas, styrelsemöte den 20 november 2001.

Dataskyddspolicy

1. Generellt

1.1 Denna dataskyddspolicy innehåller information om hur Mindset AB, organisationsnummer 556520-5555, (”Mindset”, ”vi” eller ”oss”) behandlar personuppgifter.

1.2 Mindset skapar utbildningslösningar inom projektledning, ledarskap, försäljning och kommunikation (”Tjänsten”). Tjänsten tillhandahålls till Mindsets kunder (”Kunder”). Vid tillhandahållande av Tjänsten kommer Mindset att behandla personuppgifter. Mindset är personuppgiftsansvarig för den personuppgiftsbehandling som sker i enlighet med denna dataskyddspolicy, om inget annat särskilt anges.

1.3 Mindset behandlar även personuppgifter i egenskap av personuppgiftsbiträde åt Kunder som använder Tjänsten. Kunden är då personuppgiftsansvarig för den behandlingen. Det framgår särskilt i denna dataskyddspolicy om Mindset utför behandling som personuppgiftsbiträde. För frågor hänförliga till personuppgiftsbehandling som Mindset utför som personuppgiftsbiträde, vänligen kontakta oss eller den Kund som är personuppgiftsansvarig för behandlingen.

1.4 Mindset kommer enbart samla in och behandla personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (EU 2016/679). Denna dataskyddspolicy beskriver även en registrerads rättigheter och möjligheter att exempelvis begära registerutdrag.

1.5 Den senaste versionen av denna dataskyddspolicy finns på Mindsets webbplats.

2. Insamling av personuppgifter

2.1 Mindset behandlar följande personuppgifter som personuppgiftsansvarig:

(a) Personuppgifter hänförliga till de användare hos en Kund som nyttjar Tjänsten:

– namn

– företagsnamn

– e-post

– telefonnummer

– titel

– i vissa fall inspelningar video

– i vissa fall DiSC profil

– profilbild

– länkar till social media

– självpresentationer

– kommentarer

(b) Om en person hos en Kund kontaktar Mindset via e-post, telefon, eller genom Tjänsten, samlar Mindset in namn, telefonnummer och e-postadress, beroende på kontaktform, samt övriga personuppgifter som krävs för att kunna assistera den som kontaktar Mindset.

(c) Personuppgifter hänförliga till kontaktpersoner hos potentiella kunder:

– namn

– e-post

– telefonnummer

– titel

2.2 Vid besök på Mindsets webbplats eller vid användning av Tjänsten samlar Mindset även in ytterligare personuppgifter, nämligen:

(a) trafikdata, platsdata, webbloggar och annan kommunikationsdata samt den IP-adress, typ av enhet, operativsystem och webbläsartyp som besökaren använder

(b) de personuppgifter som besökaren själv lämnar vid live chatt

3. Hur Mindset behandlar personuppgifter

3.1 Mindset behandlar personuppgifter för att tillhandahålla och förbättra Tjänsten samt uppfylla våra åtaganden gentemot dig. Mindset behandlar personuppgifter för följande ändamål och baserat på följande lagliga grunder.

Syfte med behandlingen Laglig grund för behandlingen Kategorier av personuppgifter Lagringstid
För att tillhandahålla Tjänsten. För att kunna fullgöra Mindsets kontraktuella åtaganden. De kategorier som anges i stycke:

2.1 (a).

3 år efter det att en Kund har slutat använda Tjänsten.
För att kunna informera om Mindset och Tjänsten. Andra berättigade intressen. De kategorier som anges i stycke:

2.1 (c) och 2.2 (b).

1 år sedan den potentiella kunden kontaktades, såvida mottagaren inte motsäger sig vidare kommunikation.
För att säkerställa att innehåll presenteras effektivt för användare av Tjänsten och för att förbättra Tjänsten. Andra berättigade intressen. De kategorier som anges i stycke 2.2. 1 år efter användarsessionen.
För att utställa fakturor och hantera betalningar för användning av Tjänsten. För att kunna fullgöra Mindsets kontraktuella åtaganden och för att följa tillämplig lagstiftning. De kategorier som anges i stycke:

2.1 (a).

Till dess fordran är betald, och därefter i upp till sju år i enlighet med svenska bokföringsregler.
För att följa tillämplig lagstiftning såsom bokföringslagslagen. För att följa tillämplig lagstiftning. De kategorier som anges i stycke 2.1 (a) + (b) I enlighet med lag (enligt svenska bokföringsregler i sju år).

4. Utlämning av personuppgifter

4.1 Mindset kan överföra till eller dela personuppgifter med andra parter som behandlar data för Mindsets räkning, för att Mindset ska kunna tillhandahålla Tjänsten. Mindset använder följande underleverantörer eller kategorier av underleverantörer.

Underleverantör (namn på tjänst) Land/region där tjänsten fullgörs  Mekanism för överföring till tredje land Typ av tjänst 
John Wiley & Sons Incorporated USA Standard Contracual Clauses (SCC) Analysverktyg, personprofiler
Hotjar Limited EU Överförs inte Statistikverktyg websida
On1Call Support AB Sverige Överförs inte Hoastingtjänst server
Upsales  Sverige Överförs inte CRM, System för digital marknadsföring
Promote International AB Sverige Överförs inte Lärstödsystem
SugarCRM EU Överförs inte CRM system
Wistia Incorporated USA Standard Contracual Clauses (SCC) Inspelning video
Visma Spcs AB EU Överförs inte Faktureringssystem

4.2 Mindset samarbetar endast med företag som behandlar personuppgifter inom EU/EES eller med företag som upprätthåller samma skyddsnivå som inom EU/EES genom att t.ex. ha anslutit sig till den s.k. Privacy Shield-överenskommelsen mellan EU och USA.

4.3 Mindset lämnar ut nödvändiga personuppgifter till myndigheter som polis, skattemyndigheter eller andra myndigheter om Mindset är skyldigt att göra det enligt lag. Ett exempel på laglig utlämning är i syfte att bekämpa penningtvätt och finansiering mot terrorism.

5. Behandling av personuppgifter som personuppgiftsbiträde

5.1 Mindset behandlar personuppgifter om en Kunds anställda. Sådan behandling utförs av Mindset som personuppgiftsbiträde åt respektive Kund, som är personuppgiftsansvarig. Mindset behandlar personuppgifter om en Kunds anställda i enlighet med den personuppgiftsansvarige Kundens instruktioner samt ingånget personuppgiftsbiträdesavtal mellan Mindset och den personuppgiftsansvarige Kunden.

5.2 För mer information om vilka personuppgifter Mindset behandlar som personuppgiftsbiträde åt en Kund, rekommenderar vi dig att läsa den Kundens information om dess personuppgiftshantering, alternativt kontakta den personuppgiftsansvarige Kunden.

6. Rättigheter för registrerade

6.1 Rätt till registerutdrag. Du har rätt att en gång per kalenderår utan kostnad ta del av ett registerutdrag över dina personuppgifter som vi lagrar och behandlar. Din begäran måste skickas in skriftligen till oss och ha din underskrift.

6.2 Rätt till rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller inkomplett information om dig själv. Du kan själv korrigera felaktig eller inkomplett information i Tjänsten. Du kan även kontakta oss om du vill ha hjälp med detta.

6.3 Dataportabilitet. När det gäller personuppgifter som du har lämnat till oss har du rätt att begära överflyttning till annan leverantör. Kontakta oss om du vill ha hjälp med detta.

6.4 Avaktivering och radering av användarkonto (Rätten att bli bortglömd). Du har rätt att motsätta dig vår behandling av dina personuppgifter. Konsekvensen av detta kan bli att du inte längre kan använda Tjänsten. Om du vill radera ditt användarkonto, vänligen kontakta oss enligt kontaktuppgifterna nedan.

6.5 Marknadsföringskommunikation. Du kan när som helst avstå från att ta emot marknadsföringskommunikation från Mindset genom att klicka på ”avsluta prenumeration” i e-post och sms kommunikation som Mindset skickar. Registrerade är alltid välkomna att kontakta Mindset för att få hjälp att tacka nej till Mindsets kommunikation.

7. Säkerhet

7.1 Säkerhet är viktigt för Mindset, som vidtar adekvata tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att säkerställa att personuppgifter inte kan missbrukas, förloras eller förfogas över av obehöriga i samband med att Mindset behandlar personuppgifter enligt denna dataskyddspolicy.

8. Ändringar i denna dataskyddspolicy

8.1 Mindset förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna dataskyddspolicy.

8.2 Alla ändringar i denna dataskyddspolicy kommer att offentliggöras på vår webbplats. Vänligen besök vår webbplats regelbundet för att hålla dig underrättad om eventuella förändringar.

9. Kontakt

9.1 För ytterligare information om Mindsets personuppgiftshantering eller om du har frågor, är denne välkommen att kontakta Mindset på:

Mindset AB
kurs@mindset.se

9.2 Är du missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter kan du vända dig till Datainspektionen, +46 8 657 61 00, datainspektionen@datainspektion.se, box 8114, 104 20 Stockholm.

10. Ikraftträdandedatum

Denna dataskyddspolicy gäller från och med 2018-05-25 tills den ersätts av en uppdaterad version.

Hem

Intresseanmälan

Dataskyddspolicy

Obligatorisk