Ledarskap

Chef- och ledarprogrammet - Online

Forskningen visar att ledarskapet blir viktigare och viktigare för verksamhetens resultat. Det övergripande målet med Chef- och ledarprogrammet är att göra dig ännu bättre i din formella chefsroll och som ledare. Ledarskap börjar med dig själv och en förståelse för vad du gör, hur det påverkar andra och hur du bygger förtroende.

Du får en ökad förmåga att leda mer medvetet och viljestyrt samtidigt som du utvecklar din egen systematik för ditt ledarskap. Du har flera roller; chef/ledare, specialist och administratör.

I Chef- och ledarprogrammet kommer du att få ökad förmåga för hur du ska agera i dessa roller utifrån vad verksamheten och dina medarbetare behöver. En ledares förståelse för perspektiven ”Strategi – Kultur – Struktur” är avgörande för hur verksamheten lyckas, hur lönsam den blir samt för medarbetarnas engagemang och välmående. Du kommer att öka din förståelse för hur detta hänger ihop och hur du kan påverka det med ditt ledarskap för att slutligen kunna tillämpa ett Effektfullt ledarskap.

Om kursen

Chef- och ledarprogrammet är uppdelat på fyra träningstillfällen som sträcker sig över ett helt verksamhetsår. Syftet är att programmet ska följa din verksamhets- och affärsplan. Vi tränar på de aktuella utmaningar som du har. Du bygger din egen handlingsplan utifrån behoven hos dig och i din verksamhet. På så sätt kommer du att löpande kunna omsätta programinnehållet till verksamhetsnytta.

Din vardag och dina utmaningar i kombination med vår samlade erfarenhet utgör grunden för hela programmet. Mellan träningstillfällena så finns det möjlighet till individuell coachning med ansvarig utbildare från Mindset. Du kommer också att ingå i en mindre studiegrupp av deltagare som via Skype delar erfarenheter och utmaningar mellan träningstillfällena. I alla Mindsets utbildningar så väljer du som deltagare en coach från din egen organisation som är till för att stötta dig i din utveckling.

Ur innehållet

Modul 1 – Förutsättningar för ledning

Vi inleder med att skapa en förståelse för ditt eget ledarskap och ditt uppdrag. Du ökar din förmåga att kommunicera tydligt och övertygande på ett sätt som skapar motivation, engagemang och ökad förståelse för vad som ska göras, hur det ska gå till och vad som ska uppnås.

Exempel på innehåll:

 • DiSC Work of leaders
 • Samtalsverktygen coachning och feedback
 • Energicirkeln: förstå ditt uppdrag, vad – varför – hur
 • Planering – genomförande – uppföljning – utvärdering och implementering
 • Delge beslut och besked
 • Hur du genomför ett gränssättande samtal
 • Vikten av gemensamma spelregler och förhållandet mellan signal – beteende – konsekvens 

Modul 2 – System för ledning

Under den andra modulen så arbetar vi på att utveckla ditt strukturerade ledarskap – ditt system för ledning. Tydliga mål, processer och strukturer skapar förståelse som i sin tur skapar ökat engagemang, delaktighet och ansvarstagande. Du ökar din förmåga i att leda dina processer från analys till utvärdering och erfarenhetsåterföring. Du får en ökad förståelse för hur målen i din affärs-/ verksamhetsplan påverkar det du behöver göra och vilket ledarskap du behöver utöva för att nå uppsatta mål.

Exempel på innehåll:

 • Målformulering
 • Affärsekonomi ur ett chefsperspektiv

Modul 3 – Störning och tillämpning

Ledarskap börjar med dig själv och en förståelse för vad du gör, hur det påverkar andra och hur du bygger förtroende. Du får en ökad förmåga att leda mer medvetet och viljestyrt samtidigt som du utvecklar egen systematik för ditt ledarskap. Alla verksamheter har störningar och friktioner. Rätt hanterade ger konflikter energi istället för att stjäla tid och kraft från organisationen. Konflikter kan således skapa nyorientering och driv framåt, såväl för individer som för verksamheten. Du kommer att, i rollspel med stöttning av skådespelare, träna på och öka din förståelse för ditt sätt att leda.

Exempel på innehåll:

 • Konflikthantering
 • Samtalsverktyg

Modul 4 – Effektfull ledning

Ett effektfullt ledarskap skapar förutsättningar för vad du gör, hur det påverkar andra och hur du bygger förtroende. Du får en ökad förmåga att leda mer medvetet och viljestyrt samtidigt som du utvecklar andra att lyckas. Utgångspunkten är att förstå vad som driver dig själv – din självinsikt. Du måste förstå såväl din uppgift som dina medarbetares behov.

Du kommer att öka din förmåga att leda individer och grupper utifrån deras förutsättningar, motivation och utvecklingsnivå.

Exempel på innehåll:

 • Leda individer motivation och kompetens
 • Leda grupper – hur skapar vi effektiva team
 • Handlingsplan för ditt sätt att leda
 • Rollspel med skådespelare

Kursmål

Ledarskap börjar med dig själv och en förståelse för vad du gör, hur det påverkar andra och hur du bygger förtroende. Du får en ökad förmåga att leda mera medvetet och viljestyrt samtidigt som du utvecklar ditt struktur- och personburna ledarskap. Du får en ökad förståelse för hur målen i din affärs-/verksamhetsplan påverkar det du behöver göra och vilket ledarskap du behöver utöva för att nå uppsatta mål.

För vem

Programmet passar chefer med personal- och budgetansvar och med minst ett års chefserfarenhet samt grundläggande ledarutbildning genomförd.

Förkunskaper

För dig med minst ett års erfarenhet av ledarskap med formellt personalansvar.

Vad som ingår:

 • Förberedande webinar innan första modulen
 • 2+2+2+2 dagars träning med stöd av Mindsets nätbaserade lärplattform Promote®
 • Stöd av Mindsets utbildare under träningsperioderna mellan modulerna
 • Kursdokumentation
 • DiSC® Personlighetsprofil Work of leaders
 • Rollspel med externa skådespelare