Vad händer om vi ställer in några ledningsgruppsmöten?

Du är kanske chef eller del av en ledningsgrupp. Oavsett vilket så bär du då ansvaret att bidra till att ledningsgruppen utvecklas. Vi har upplevt, upplever och har framför oss en värld i en hög förändringstakt, fortsatt osäkerhet och skeenden som är svåra att förutsäga; virus, vaccin, statliga stödpaket och kanske en lågkonjunktur runt dörren?

I den här miljön behöver vi fortsatt ha modet att fatta beslut och agera proaktivt. I organisationen kan ledningsgruppens roll ha blivit ännu viktigare än tidigare och hur säkerställer vi då att ledningsgruppen fortsatt kan peka ut riktningen, sätta ramar och tillföra värde för organisationen? Ledningsgruppen har ofta fokus på vad andra ska göra, vad organisationen ska utföra och lyckas med, men att börja med sig själv är alltid ett klokt första steg.

Ledningsgruppens ansvar och syfte

Ledningsgruppen är navet i verksamhetens ledningsmiljö, en central del av ledningssystemet. Det är den enskilt viktigaste gruppen för att verksamheten ska nå sina affärs- och resultatmål på kort och lång sikt. Ledningsgruppen är ett ledningsstöd för chefen i kommunikation, beslutsfattning och utvecklingsarbete. Ledningsgruppens främsta uppgift är att få verksamheten att leverera på eller över förväntan.

För att skapa och stärka förtroendet i organisationen ska ledningsgruppen ha förmågan att som grupp kunna se helheten och därmed balansera mellan ett operativt fokus och ett strategiskt perspektiv. Det innebär att gruppen ska kunna hantera allt från framtida strategiska behov, bryta ned helheter från affärsplanen till tydliga mål på enhetsnivå, driva operativ verksamhet som inte kan hanteras i annat forum, till att kunna genomföra uppföljning och utvärdering. Detta manifesteras av grundfrågan som varje medlem i ledningsgruppen skall kunna besvara – vad är syftet med vår ledningsgrupp och vad är mitt ansvar i gruppen?

Förmågan att uppnå samsyn kring frågeställningar och tydliggöra gruppmedlemmarnas roller är avgörande för att åstadkomma en stark och enad ledning. Detta ökar möjligheten för medarbetarna att känna delaktighet samt att förstå visionen och uppsatta mål samt hur var och en ska agera inom ramen för dessa.

Inställda ledningsgruppsmöten – hur får det mig att känna?

Åter till rubriken, vad händer om vi ställer in några ledningsgruppsmöten? En enkel frågeställning som ger dig en utgångspunkt för vad ni behöver jobba med:

 • Känns det skönt? Då behöver ni jobba på era relationer och er tillit.
 • Är känslan positiv för att då hinner du att…, då har ni utmaningar i systemet för ledning.
 • Om du inte ens märker det så har ni utmaningar med strukturen.
 • Om du då måste söka egna avstämningar och möten så har er grupp en central betydelse.

Förmågan att uppnå samsyn kring frågeställningar och tydliggöra gruppmedlemmarnas roller är avgörande för att åstadkomma en stark och enad ledning. Detta ökar möjligheten för medarbetarna att känna delaktighet samt att förstå visionen och uppsatta mål och hur var och en ska agera inom ramen för dessa.

Stärk er ledningsgrupp – börja inifrån

Några saker att fundera på för att stärka gruppens relationer, effektivitet och öka tillit är att först börja med er själva:

  1) Vad är ledningsgruppens mål och syfte. Varför finns vi och vad ska vi lösa? Har vi samsyn här?
  2) Har vi diskuterat roller och ansvar i ledningsgruppen? Om inte så är vi farligt nära allmänhetens fria åkning.
  3) Känner vi varandra tillräckligt väl för att känna till våra respektive styrkor och svagheter?
  4) Har vi valt arbetssätt som syftar till att driva vårt verksamhetsårs olika skeden eller träffas vi regelbundet och rapporterar?

För att därefter, och kontinuerligt, i organisationen kommunicera effekter eller resultatet av gruppens arbete i form av månadsmöten, infobrev eller organisatorisk utveckling eller förändring.

Om du inte har tid eller lust att fundera över allt detta så räcker det att du ställer dig frågan i inledningen och reflekterar över ditt svar.

Om svaret är – ”inte så mycket”. Börja då med punkten 1 och jobba dig därifrån.

Lycka till!

Jonas Hedin VD, Mindset
Fredrik Grip Konsultchef, Mindset

Intresseanmälan

Vad händer om vi ställer in några ledningsgruppsmöten?

Obligatorisk